Brod projekt d.o.o.

BROD PROJEKT d.o.o. PROJEKTIRANJE - NADZOR

Što morate znati

mt_ignore

GRADNJA KUĆE - OD A DO Ž!

Želite sagraditi obiteljsku kuću, a ne znate od kuda krenuti? Pročitajte odgovore na najčešća pitanja, a ukoliko Vam nešto nije jasno ili imate dodatna pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

Želite graditi, kako početi?

Jeste li vlasnik zemljišta?

Za početak trebate biti vlasnik zemljišta koje je registrirano u katastru i zemljišnoj knjizi (gruntovnici), što dokazujete: 

 • Zemljišno knjižnim izvatkom - javna isprava kojom se dokazuje vlasništvo nad nekretninom. 
 • Kopijom katastarskog plana - javna isprava kojom se dokazuje kako je katastarska čestica prikazana na katastarskom planu. 

Može li se na Vašoj parceli graditi i što? 

Na parceli mora biti moguće graditi ono što vi želite, što najlakše možete doznati tako  da podnesete: 

nadležni ured za graditeljstvo će Vam dostaviti pisani odgovor što možete graditi na parceli 

Saznao sam što mogu graditi, kako dalje?

Nakon što ste dobili dokaz da možete graditi trebate ugovoriti izradu

 • posebne geodetske podloge sa ovlaštenim geodetom. 
 • posebna geodetska podloga je položajni i visinski prikaz terena, izrađena u odgovarajućem mjerilu i uklopljena u kopiju katastarskog plana te ovjerena od nadležnog katastarskog ureda. 

A kako dobiti najbolji projekt za najkraće vrijeme?

Slijedi ugovaranje izrade projekata. Ako izradu projekta Ugovorite sa nama garantiramo Vam: 

 • Izradu projekta zavidne kvalitete 
 • Izradu projekta za najkraće moguće vrijeme 
 • Izradu projekta sa 3D crtežima 
 • Pogledajte naš KATALOG

Kako dobiti dozvolu za građenje?

Po završenom projektiranju slijedi ishođenje dozvole za građenje. Investitor je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole ovisno o veličini građevine kako slijedi: 
Građenju zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m, može se pristupiti na temelju pravomoćnog Rješenja o uvjetima građenja.

ili Lokacijska dozvola izdaje se za sve građevine osim za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2, zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2 te građevine, radove i druge zahvate u prostoru određene pravilnikom iz članka 209. stavka 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji N.N.76/07, 38/09, 55/11, 90/11.

uz kojeg još po dobivanju pravomoćne lokacijske dozvole a da bi mogli graditi slijedi i 

ili 

 • ZAHTJEV ZA IZDAVANJE (izmjene i/ili dopune) RJEŠENJA ZA GRAĐENJE (pdf)

A što sad kad imam dozvolu kako početi graditi?

Nakon što dobijete dozvolu za gradnju prije no što počnete graditi dužni ste, Ministarstvu odnosno nadležnom upravnom tijelu (uredu za graditeljstvo), građevinskoj inspekciji i inspekciji rada, najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja ili nastavka izvođenja građevinskih radova nakon prekida dužeg od tri mjeseca, pisano prijaviti početak građenja, odnosno nastavak radova, temeljem obrasca.

Uz obrazac prijave početka gradnje investitor je dužan dostaviti i

 • Dozvolu temeljem koje gradi (Rješenje o uvjetima građenja, ili Potvrdu glavnog projekta ili Rješenja za građenje) te 
 • Ugovor sa izvođačem radova i 
 • Ugovor sa nadzornim inženjerom i 
 • Elaborat iskolčenja građevine izrađen u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima. 

A što sad kad sam završio sa gradnjom?

Po završetku gradnje izgrađena zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2 mogu se početi koristiti, odnosno staviti u pogon, te se može izdati rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu, nakon što investitor nadležnom upravnom tijelu dostavi za tu zgradu – završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine i – energetski certifikat

što se dostavlja uz

Ostale građevine, može se početi koristiti, odnosno staviti u pogon, te se može izdati rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu, nakon što nadležno upravno tijelo, koje je izdalo potvrdu glavnog projekta, izda za tu građevinu uporabnu dozvolu. Uporabnu dozvolu izdaje Ministarstvo odnosno nadležno upravno tijelo, nakon što se tehničkim pregledom utvrdi da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno potvrđenim glavnim projektom, a osobito glede ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine.

Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor odnosno vlasnik građevine prilaže:

 • presliku izvršne građevinske dozvole odnosno potvrdu glavnog projekta, 
 • podatke o sudionicima u gradnji, 
 • pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, 
 • završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine. 
 • energetski certifikat, prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada 

Još nije gotovo slijedi još upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu Što je upis objekta?

Upis objekta je postupak kojim se evidentira objekt na katastru i u zemljišnoj knjizi. Svaki vlasnik izgrađene nekretnine ima zakonsku obvezu evidentirati objekt u katastru i zemljišnoj knjizi, kao i svaku promjenu na nekretnini (dogradnja, rušenje ...) 

Zašto se objekti moraju evidentirati u katastru i zemljišnoj knjizi?

Objekt je važno evidentirati zbog: 

 • rješavanja imovinsko-pravnih odnosa 
 • kupnje ili prodaje nekretnine
 • legalizacije objekta 
 • etažiranja objekata 
 • hipoteke 

Koji su dokumenti potrebni prilikom evidentiranja objekta u katastru i zemljišnoj knjizi?

Za izradu geodetskog elaborata za evidentiranje podataka o zgradama potrebni su slijedeći dokumenti: 

 • kopija katastarskog plana 
 • izvadak iz zemljišne knjige 
 • vlasnički list 
 • posjedovni list 
 • dokaz o legalnosti objekta 
 • potrebni dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci. 

Kojim aktom se dokazuje legalnost objekta?

Da bi objekt evidentirali u katastru i zemljišnoj knjizi, objekt mora biti legalan. Ovisno o vremenu građenja objekta, postoji više načina na koji se dokazuje legalnost: 

 • objekti izgrađeni do 15. veljače 1968. godine – smatraju se izgrađenima na temelju pravomoćne građevinske dozvole. Potrebno je pribaviti dokaz da su objekti tada građeni. Katastra izdaje uvjerenje o starosti građevine što se smatra dokazom da je neki objekt izgrađen do 15. veljače 1968. godine. Ako katastar ne raspolaže potrebnim podacima, uvjerenje o vremenu građenja građevine može izdati nadležno upravno tijelo na temelju geodetskog snimka stvarnog stanja objekta i kopije katastarskog plana s ucrtanim objektom što se prilaže zahtjevu. Za ove objekte se ne izdaje uporabna dozvola. 
 • objekti izgrađeni temeljem građevinske dozvole izdane do 19. lipnja 1991. godine – za upis u katastar je potrebna pravomoćna građevinska dozvola i potvrda da u vezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije. Za ove objekte se ne izdaje uporabna dozvola. 
 • objekti izgrađeni temeljem građevinske dozvole izdane od 20. lipnja 1991. godine do 1.listopada 2007. godine - nadležno upravno tijelo izdaje uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene. 
 • za objekte izgrađene nakon donošenja novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji, koji se primjenjuje od 1. listopada 2007. godine, potrebna je Potvrda o dostavljenom završnom izvješću nadzornog inženjera o izvedbi građevine (< 400 m2) ili Uporabna dozvola (> 400 m2). – Za sve objekte koji se legaliziraju prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11) , nakon dobivenog Rješenja o izvedenom stanju smatrati će se da u dijelu u kojem su dovršeni imaju i taj konačan akt legalnosti: Uporabnu dozvolu.

Sad je gotovo, izvršili ste zakonom traženo, dok se ne odlučite za rušenje.

end faq

Nalazite se ovdje: Naslovnica Što morate znati