Brod projekt d.o.o.

BROD PROJEKT d.o.o. PROJEKTIRANJE - NADZOR

Dozvole za građenje

(Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji N.N.76/07, 38/09, 55/11, 90/11)

REŠENJE O UVJETIMA GRAĐENJA
Građenju zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, može se pristupiti na temelju pravomoćnog rješenja o uvjetima građenja.

Zahtjev za izdavanje rješenja o uvjetima građenja u pisanom obliku podnosi investitor.

Zahtjevu za izdavanje rješenja o uvjetima građenja investitor prilaže:

 • tri primjerka idejnog projekta čija je situacija prikazana na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi odnosno kopiji katastarskog plana ako se zahtjev podnosi za rekonstrukciju postojeće zgrade kojom se ne mijenjaju njezini vanjski tlocrtni gabariti,
 • posebne uvjete tijela državne uprave nadležnog za poslove kulturnih dobara za građevinu koja se nalazi u naselju ili dijelu naselja, koje je upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao kulturno povijesna cjelina ili je građevina upisana u taj Registar kao kulturno dobro,
 • pisano izvješće i potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta ako je projekt izrađen prema stranim propisima,
 • dokaz da ima pravo graditi na zemljištu od kojeg će se formirati građevna čestica, odnosno na postojećoj građevini.

Umjesto tri primjerka idejnog projekta iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka investitor može zahtjevu za izdavanje rješenja o uvjetima građenja priložiti tri primjerka glavnog projekta koji sadrži i sve elemente propisane za idejni projekt.

Dokazom da investitor ima pravo graditi u smislu ovoga Zakona smatra se osobito:

 • izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici ili građevini na kojoj se namjerava graditi,
 • ugovor ili odluka nadležne državne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva, pravo građenja ili pravo služnosti,
 • ugovor o ortakluku sklopljen s vlasnikom nekretnine, čiji je cilj zajedničko građenje ili rekonstrukcija,
 • ugovor o koncesiji kojim se stječe pravo građenja,
 • pisana suglasnost vlasnika postojeće građevine u slučaju rekonstrukcije te građevine ako posebnim zakonom nije drukčije određeno,
 • pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadašnjem vlasniku nekretnine koji je investitor.

LOKACIJSKA DOZVOLA
Lokacijska dozvola je upravni akt koji se izdaje na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te u skladu s dokumentima prostornog uređenja i posebnim propisima.
Lokacijska dozvola izdaje se za sve građevine osim za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m, zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m te građevine, radove i druge zahvate u prostoru određene pravilnikom iz članka 209. stavka 5. ovoga Zakona.

Lokacijska dozvola se izdaje na osnovu idejnog projekta i preduvjet je za traženje potvrde glavnog projekta.
Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole u pisanom obliku podnosi investitor.

Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole prilaže se:

 • izvod iz katastarskoga plana, odnosno njegova preslika,
 • tri primjerka idejnog projekta čija je situacija prikazana na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi, kopiji katastarskog plana, Hrvatskoj osnovnoj karti (M 1:5000), odnosno na ortofoto karti odgovarajućeg mjerila,
 • izjavu projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s dokumentom prostornog uređenja na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola,
 • pisano izvješće i potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta ako je projekt izrađen prema stranim propisima,
 • dokaz o pravnom interesu podnositelja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole.

POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA
Potvrda glavnog projekta je dozvola na temelju koje se može pristupiti građenju zgrade čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m2.
Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta u pisanom obliku podnosi investitor.

Zahtjevu za izdavanje potvrde glavnog projekta investitor prilaže:

 • tri primjerka glavnog projekta s uvezanom preslikom teksta izvršne lokacijske dozvole,
 • pisano izvješće o kontroli glavnog projekta, ako je kontrola projekta potrebna,
 • pisano izvješće i potvrdu o nostrifikaciji, ako je glavni projekt izrađen prema stranim propisima,
 • elaborate o geotehničkim i drugim istražnim radovima, te tehnološke, prometne i druge elaborate, ako su podaci iz tih elaborata poslužili za izradu glavnog projekta,
 • parcelacijski elaborat ovjeren od tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina i uz potvrdu nadležnog upravnog tijela koje je izdalo lokacijsku dozvolu, o usklađenosti s lokacijskim uvjetima za oblik i veličinu nove građevne čestice,
 • dokaz da ima pravo graditi na građevnoj čestici, odnosno u obuhvatu zahvata na kojem namjerava graditi, odnosno na postojećoj građevini.

GRAĐEVINSKA DOZVOLA
Građevinska dozvola je dozvola na temelju čije pravomoćnosti se može pristupiti građenju zahvata u prostoru, koje Vlada određuje uredbom, te onima koji su planirani na području dviju ili više županija.

RJEŠENJE ZA GRAĐENJE
(prema Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, 128/10))

Zahtjev za donošenje rješenja za građenje podnosi investitor u pisanom obliku upravom tijelu nadležnom za donošenje tog rješenja (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).
Zahtjev se podnosi najkasnije do 31. prosinca 2012. godine

Zahtjevu za donošenje rješenje za građenje investitor prilaže:

 • tri primjerka glavnog projekta,
 • pisano izvješće o kontroli glavnog projekta ako je kontrola projekta potrebna,
 • dokaz da ima pravo graditi na građevnoj čestici ili zemljištu od kojeg se ista formira, na zemljištu u obuhvatu zahvata u prostoru, odnosno na postojećoj građevini,
 • elaborate o geotehničkim i drugim istražnim radovima te tehnološke, prometne i druge elaborate ako su podaci iz tih elaborata poslužili za izradu glavnog projekta.
Nalazite se ovdje: Naslovnica Naše usluge Dozvole za građenje