Brod projekt d.o.o.

BROD PROJEKT d.o.o. PROJEKTIRANJE - NADZOR

Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada

Energetski pregled zgrade jest dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane, a provodi ga ovlaštena osoba.

Energetski certifikat
jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled prema Pravilniku, a izdaje ga ovlaštena osoba.

Energetsko certificiranje zgrade jest skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.

Koje poslove uključuje postupak energetskog certificiranja za nove odnosno postojeće zgrade?

NOVE ZGRADE


Sadržaj i standardi izrade energetskog certifikata nove zgrade propisani su Pravilnikom o energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 36/10) i Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (Narodne novine 110/08 i 89/09).

U okviru energetskog certificiranja nove zgrade obavljaju se sljedeći poslovi:

1. prikupljanje podataka za izradu energetskog certifikata zgrade pregledom glavnog projekta zgrade u dijelu koji se odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu uključuje najmanje: prikupljanje podataka iz proračuna fizikalnih svojstava zgrade glede racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, proračuna godišnje potrebne toplinske energije za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke i Iskaznice potrebne toplinske energije. Ujedno je potrebno prikupiti podatke o:

 • lokaciji (mjesto, adresa, katastarska čestica,...)
 • zgradi (starost, namjena, podjela zgrade u toplinske zone, geometrijske karakteristike zgrade, podatke o koeficijentu prolaska topline za određene građevne dijelove zgrade, podatak o koeficijentu transmisijskog toplinskog gubitka, uvjete održavanja zgrade u odnosu na ispunjenje zahtjeva racionalne uporabe energije i toplinske zaštite za projektirani vijek uporabe zgrade i dr.)
 • korištenim meteorološkim parametrima
 • podatke o termotehničkim sustavima zgrade
 • načinu grijanja zgrade: lokalno, etažno, centralno, daljinski izvor
 • vrsti izvora energije za grijanje i pripremu potrošne tople vode
 • načinu hlađenja: lokalno, etažno, centralno, daljinski izvor
 • vrsti izvora energije koji se koriste za hlađenje
 • vrsti ventilacije: prirodna, prisilna bez ili s povratom topline
 • vrsti i načinu korištenja sustava s obnovljivim izvorima energije
 • udjelu obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje
 • dokaze o uporabi unutarnjih izvora topline iz tehnološkog procesa, ugrađenoj opremi i instalacijama i dr.

2. pregled završnog izvješća nadzornog inženjera i izjave izvođača zbog utvrđivanja mogućih odstupanja od projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu te po potrebi uvid u relevantnu dokumentaciju na gradilištu odnosno očevid na zgradi ukoliko su evidentiranaodstupanja od projekta.

3. provođenje potrebnih izračuna i to: izračun godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za definirani profil korištenja za referentne klimatske podatke, QH,nd,ref [kWh/a] i specifične, Q''H,nd,ref [kWh/(m2a)] odnosno Q'H,nd,ref [kWh/(m3a)] za nestambene zgrade i određivanje energetskog razreda zgrade.

4. davanje preporuka za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

5. popisati propise, norme i proračunske postupke potrebne za određivanje podataka navedenih u energetskom certifikatu.

POSTOJEĆE ZGRADE

Sadržaj i standardi izrade energetskog certifikata postojeće zgrade propisani su Pravilnikom o energetskom certificiranju zgrada, Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama i Metodologijom provođenja energetskih pregleda zgrada.
U okviru energetskog certificiranja postojeće zgrade obavljaju se sljedeći poslovi:

1. energetski pregled zgrade koji uključuje najmanje:

1.1. energetski pregled vanjske ovojnice zgrade na kraju kojeg je potrebno izvršiti proračun fizikalnih svojstava zgrade glede racionalne uporabe energije i toplinske zaštite i proračun godišnje potrebne toplinske energije za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke.

1.2. energetski pregled sustava grijanja i hlađenja, sustava klimatizacije i ventilacije, i sustava za pripremu potrošne tople vode.

1.3. energetski pregled sustava elektroinstalacija i rasvjete, te drugih potrošača energije koji imaju značajan udjel u ukupnoj potrošnji energije zgrade ovisno o namjeni korištenja zgrade.

1.4. energetski pregled upravljanja svim tehničkim sustavima zgrade uključujući sustave s obnovljivim izvorima energije.

Energetski pregledi pod točkama 1.2. do 1.4. mogu obuhvatiti i analizu mogućnosti promjene izvora energije odnosno analizu mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i učinkovitih sustava.

U postupku provođenja energetskog pregleda zgrade potrebno je prikupiti sljedeće podatke:

 • raspoloživu projektnu dokumentaciju iz koje su vidljive toplinske karakteristike vanjske ovojnice te površine i raspored prostora, detalji građevnih dijelova vanjske ovojnice, orijentacija zgrade, opis elemenata vanjske ovojnice...
 • opće karakteristike zgrade kao što su npr. namjena, režim korištenja, broj korisnika, podatke o radu i opterećenju pojedinih sustava,...
 • opće tehničke karakteristike uređaja i sustava potrošnje energije

Ukoliko ne postoji projektna dokumentacija zgrade potrebno je izraditi radne snimke, a dokaznicu mjera i ostale radne materijale temeljem kojih je analiza provedena potrebno je priložiti uz završno izvješće.

Svi energetski pregledi (1.1. do 1.4.) završavaju izvještajem o provedenom pregledu te:

 • prijedlogom mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane
 • preporukama za optimalni zahvat i redoslijedom prioritetnih mjera koje će se implementirati kroz jednu ili više faza, procjenom ostvarivih ušteda te procjenom razdoblja povrata investicije

2. vrednovanje radnji energetskog pregleda zgrade
Izvještaji svih energetskih pregleda završavaju energetskim, ekonomskim i ekološkim vrednovanjem predloženih mjera koje je potrebno cjelovito sagledati i uravnotežiti (obzirom na njihovu međuovisnost) i na tako predložene optimalne mjere, izračunati povrat uložene investicije.

3. izdavanje energetskog certifikata uključuje:

3.1. unos svih potrebnih podataka u certifikat o zgradi i lokaciji prikupljenih i izračunatih u postupku provođenja energetskog pregleda.

3.2. izračun godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za definirani profil korištenja za referentne klimatske podatke, QH,nd,ref [kWh/a] i specifične, Q''H,nd,ref [kWh/(m2a)] odnosno Q'H,nd,ref [kWh/(m3a)] za nestambene zgrade i određivanje energetskog razreda zgrade.

3.3. prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane.

3.4. popis propisa, normi i proračunskih postupake za određivanje podataka navedenih u energetskom certifikatu.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Naše usluge Energetsko certificiranje zgrada