Brod projekt d.o.o.

BROD PROJEKT d.o.o. PROJEKTIRANJE - NADZOR

Građenje

(Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji N.N.76/07, 38/09, 55/11, 90/11)

Investitor je dužan Ministarstvu odnosno nadležnom upravnom tijelu, građevinskoj inspekciji i inspekciji rada, najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja ili nastavka izvođenja građevinskih radova nakon prekida dužeg od tri mjeseca, pisano prijaviti početak građenja, odnosno nastavak radova.

Investitor zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2, i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, dužan je najkasnije do dana početka radova imati: 

 • pravomoćno rješenje o uvjetima građenja te 
 • glavni projekt i 
 • elaborat iskolčenja građevine izrađen u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima.

Investitor je dužan u prijavi početka građenja (ukoliko je Rješenje o uvjetima građenja dobiveno na bazi idejnog projekta) navesti podatke o projektantima glavnog projekta i njegovoj oznaci te uz prijavu priložiti izjave tih projektanata da su izradili navedeni projekt.

Investitor ostalih građevina, osim građevina određenih pravilnikom iz članka 209. stavka 5. ovoga Zakona, dužan je najkasnije do dana početka radova imati:

 • potvrdu glavnog projekta i 
 • elaborat iskolčenja građevine izrađen u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima.

U prijavi početka građenja investitor je dužan navesti izvođača i oznaku elaborata iskolčenja.

Investitor je dužan građevinskoj inspekciji dostaviti kopiju ovjerenog građevinskog dnevnika u roku od tri dana od dana početka građenja.


UREĐENJE GRADILIŠTA
Gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište.
Gradilište mora biti označeno pločom koja obvezno sadrži ime, odnosno tvrtku investitora, projektanta, izvođača i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo akt na temelju kojeg se gradi, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnost toga akta, kao i naznaku da se radi o kulturnom dobru kada je pred¬metna građevina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.


DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU
Izvođač na gradilištu mora imati: 

 • rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu, 
 • suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja i ugovor o udruživanju izvođača prema posebnom zakonu,  
 • akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova, 
 • akt o imenovanju nadzornog inženjera, odnosno glavnoga nadzornog inženjera, 
 • rješenje o uvjetima građenja, potvrdu glavnog projekta, odnosno građevinsku dozvolu s idejnim odnosno glavnim projektom, 
 • izvedbene projekte s mišljenjem projektanta glavnog projekta i ovjerene od revidenta koji je to u izvješću o obavljenoj kontroli glavnog projekta zatražio, za do tada izveden dio građevine i građevinske i druge radove koji su u tijeku sa svim izmjenama i dopunama, 
 • izvješća revidenata o obavljenoj kontroli izvedbenog projekta ako je to propisano,
 • građevinski dnevnik, 
 • dokaze o sukladnosti za ugrađene građevne proizvode, dokaze o sukladnosti prema posebnom zakonu za ugrađenu opremu, isprave o sukladnosti određenog dijela građevine bitnim zahtjevima prema posebnom zakonu i dokaze kvalitete za koje je ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom određena obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova kao i obveza provedbe kontrolnih postupaka za do tada izveden dio građevine i građevinske i druge radove koji su u tijeku, 
 • elaborat iskolčenja građevine,
 • drugu dokumentaciju, dozvole i dopuštenja za koje je posebnim propisima propisana obveza da je izvođač nakon početka građenja građevine mora imati na gradilištu.
Nalazite se ovdje: Naslovnica Naše usluge Gradnja