Brod projekt d.o.o.

BROD PROJEKT d.o.o. PROJEKTIRANJE - NADZOR

Rješenje o izvedenom stanju - „Legalizacija bespravne gradnje“

(prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11))

 • Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem Rješenja o izvedenom stanju 
 • Zahtjev se podnosi najkasnije do 31. prosinca 2012. godine i po proteku toga roka više se ne može podnijeti.

Zahtjevu za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva prilaže:

 • Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama, ovjeren od nadležnog katastarskog ureda i kojeg je prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu, 
 • Tri primjerka arhitektonskog snimka, koji je izradio ovlašteni arhitekt, 
 • Dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva, 
 • Dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi – sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokazi o vremenu građenja).


LEGALIZACIJA OBJEKTA U KORACIMA
Kako legalizirati objekt?

U startu najbitnije je savjetovati se sa projektantom o samoj mogućnosti legalizacije, obzirom na veličinu, poziciju i namjenu građevine te uvjetima za legalizaciju bespravne gradnje prema važećem Zakonu. Ukoliko bespravni objekt odgovara uvjetima za legalizaciju može se krenuti sa izradom tehničke dokumentacije (geodetski elaborat, arhitektonska snimka, i dokaz o mehaničkoj stabilnosti). 

 • Kada je izrađena tehnička dokumentacija predaje se zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju odjelu za graditeljstvo lokalne ili regionalne samouprave (nadležno upravno tijelo prema definiciji zakona). Prilikom predaje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, potrebno je predati  tehničku dokumentaciju, plaća se i upravna pristojba (70kn), te treba predati i potvrdu o prebivalištu do 21.06.2011 (samo za slučajeve definirane zakonom) i druge potrebne dokaze u svrhu obračuna naknade za legalizaciju. 
 • Nadležno upravno tijelo lokalne ili regionalne samouprave (grada, županije), nakon što pregleda dokumentaciju i ustanovi da objekt odgovara uvjetima za legalizaciju u skladu sa postojećim zakonom, vrši obračun komunalnog doprinosa, te potom i vodnog doprinosa. 
 • Nakon što se odrede iznosi navedenih doprinosa referent nadležnog upravnog tijela obavijestiti će investitora ili osobu koja vodi postupak. Jednom uplaćeni komunalni, vodni doprinos i naknada za legalizaciju bilo u cijelosti ili barem u prvom obroku dovoljni su za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju. 
 • Nadležno upravno tijelo lokalne ili regionalne samouprave tada na temelju dokumentacije i izvršenih uplata izdaje Rješenje o izvedenom stanju. 
 • Sa pravomoćnim Rješenjem o izvedenom stanju, investitor je dužan upisati objekt u katastar i gruntovnicu.


TROŠKOVI LEGALIZACIJE
Što se sve plaća?

Plaća se kako slijedi: 

 • Izrada tehničke dokumentacije: geodetski elaborat ovjeren od katastra, Arhitektonske snimke, dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti 
 • Naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada u prostoru 
 • Komunalni doprinos 
 • Vodni doprinos


LEGALIZACIJA REKONSTRUKCIJE
Prvi dio građevine legalan, pa naknadno dograđen, što učiniti?

Sve što je građeno izvan gabarita dozvole i/ili nadograđivano bez dozvole, postojećim Zakonom može se legalizirati, ukoliko su zadovoljeni propisani uvjeti.
Troškovi i postupak legalizacije objekta u slučaju legalizacije nadogradnje su u najvećem dijelu slični kao i kod legalizacije kompletno bespravnog objekta, no postoje i neke razlike koje su najizraženije u pogledu plaćanja doprinosa prema državi koji su u ovakvim slučajevima bitno manji.
Kod legalizacije nadogradnje, potrebno je napraviti tehničku dokumentaciju za kompletan objekt (ne samo za nadograđeni dio). Dakle arhitektonske snimke gdje je između ostalog potrebno prikazati postojeće i prethodno stanje, dokaz o mehaničkoj stabilnosti i geodetski elaborat. Troškovi izrade tehničke dokumentacije za slučajeve nadogradnje računaju se u skladu sa veličinom cijelog objekta kao i kod standardnih slučajeva kompletno nezakonitog objekta, iako je ovdje postupak u arhitektonskome dijelu čak nešto složeniji.
Troškovi komunalnog, vodnog doprinosa i naknada za legalizaciju kod legalizacije nadogradnje su ipak bitno povoljniji jer se plaćaju za kvadraturu, odnosno kubikažu samo nadograđenog (nezakonitog) dijela.

ŠTO SE MOŽE LEGALIZIRATI
Može li se legalizirati objekt van prostornog plana?

Da postoji mogućnost legalizacije  zgrada i izvan prostornog plana, čak i izvan građevinskog područja. Glavni subjekt legalizacije: Zgrada, po definiciji  Zakona o prostornom uređenju i gradnji opisuje se kao: zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. Postojeći zakon o legalizaciji svrstava tako bespravne zgrade u smislu usklađenosti sa prostornim planom u dvije kategorije uz nešto drugačije uvjete legalizacije:

Zgrada u skladu sa prostornim planom: 

 • može se legalizirati ako je u skladu sa namjenom, veličinom i smještajem na čestici izgrađena u skladu sa prostornim planom koji važi na dan stupanja Zakona na snagu 
 • da su izvedeni svi građevinski radovi i drugi radovi te ako se koristi ili može koristiti 
 • može se legalizirati čak i ako nije dovršena i da se ne koristi ali da su izvedeni temelji, zidovi i stropovi sa ili bez krovišta

Zgrada protivno planu: 

 • ne smije imati više od dvije etaže van prostornog plana od kojih je druga potkrovlje osim ako jedinica lokalne samouprave ne dozvoli više. Dakle ako prostorni plan dozvoljava npr. dva kata, zakon omogućuje legalizaciju i trećeg kata te potkrovlja. 
 • za razliku od prethodne kategorije, zgrada protivno planu mora imati završene sve građevinske radove (osim fasade), te biti korištena ili osiguravati mogućnost korištenja

Zgrade protivno prostornom planu također podliježu ograničenjima članka 5. Zakona o postupanju. kao npr: gradnja u obalnom pojasu do 70m koja nije stambene namjene ili da nije korištena za svrhu poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva, gradnja u nacionalnom parku ili regionalnom parku van tradicijske naseobine, gospodarska i zaštitna šuma i drugo.

Velika većina bespravne gradnje u RH najčešće nije u skladu sa prostornim planom no brojni objekti u skladu sa novim Zakonom moći će se legalizirati, u građevinskoj i van građevinske zone za minimalno kat i potkrovlje iznad do sada dopuštenog.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Naše usluge Legalizacija