Brod projekt d.o.o.

BROD PROJEKT d.o.o. PROJEKTIRANJE - NADZOR

Projektiranje - osnovni podaci

(Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji N.N.76/07, 38/09, 55/11, 90/11)

IDEJNI PROJEKT

Idejni projekt koji je sastavni dio rješenja o uvjetima građenja ili lokacijske dozvole je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata struka koje sudjeluju u projektiranju kojima se daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja građevine (idejno-tehničko rješenje) te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi, kopiji katastarskog plana, Hrvatskoj osnovnoj karti (M 1:5000), odnosno na ortofoto karti odgovarajućeg mjerila.

GLAVNI PROJEKT
Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva prema ovom Zakonu i posebnih propisa te tehničkih specifikacija. Glavni projekt ne smije u pogledu lokacijskih uvjeta biti u suprotnosti s idejnim projektom.
Glavni projekt ovisno o vrsti građevine odnosno radova, sadrži:

  • arhitektonski projekt,
  • građevinski projekt,
  • elektrotehnički projekt,
  • strojarski projekt, 
  • projekt vodovoda i kanalizacije,
  • projekt zaštite od požara,
  • projekt zaštite na radu,
  • troškovnik projektiranih radova.

Glavni projekt za građevine na koje se odnosi obveza utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša prema posebnim propisima, sadrži i tehničko tehnološko rješenje. Ovisno o vrsti građevine glavni projekt sadrži i druge vrste projekata (geodetski projekt, geotehnički projekt, projekt temeljenja, krajobrazni projekt i dr.).

IZVEDBENI PROJEKT
Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom. Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom.
Na temelju izvedbenog projekta gradi se građevina ako ovim Zakonom ili propisom donesenim na temelju ovoga Zakona nije drukčije određeno.
Izvedbeni projekt nije obvezan za građenje zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m, zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m i građevina određenih pravilnikom iz članka 209. stavka 5. ovoga Zakona.

PROJEKT IZVEDENOG STANJA
Projekt izvedenog stanja je izvedbeni projekt građevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima. Investitor, odnosno njegov pravni sljednik dužan ga je čuvati za sve vrijeme dok građevina postoji.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Naše usluge Projektiranje