Brod projekt d.o.o.

BROD PROJEKT d.o.o. PROJEKTIRANJE - NADZOR

Uporaba građevina

(Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji N.N.76/07, 38/09, 55/11, 90/11)

Izgrađena zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2 mogu se početi koristiti, odnosno staviti u pogon, te se može izdati rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu, nakon što investitor nadležnom upravnom tijelu dostavi za tu zgradu 

 • završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine i 
 • energetski certifikat, prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 36/10, 135/11) i Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (Narodne novine 110/08 i 89/09  

Ostale građevine, može se početi koristiti, odnosno staviti u pogon, te se može izdati rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu, nakon što nadležno upravno tijelo, koje je izdalo potvrdu glavnog projekta, izda za tu građevinu uporabnu dozvolu.

Uporabnu dozvolu izdaje Ministarstvo odnosno nadležno upravno tijelo, nakon što se tehničkim pregledom utvrdi da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno potvrđenim glavnim projektom, a osobito glede ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu.

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine.

Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor odnosno vlasnik građevine prilaže:      

 • presliku izvršne građevinske dozvole odnosno potvrdu glavnog projekta,   
 • podatke o sudionicima u gradnji,
 • pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine,
 • završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine.
 • energetski certifikat, prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 36/10, 135/11) i Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (Narodne novine 110/08 i 89/09)

Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo će izdati uporabnu dozvolu za izgrađenu građevinu u roku od trideset dana od obavljenoga tehničkog pregleda ako je utvrđeno da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno potvrđenim glavnim projektom.


UPORABA OVISNO O VREMENU GRADNJE

Mnogo je činjenica i zakon­skih uporišta za uporabljivost objekta vezano za razoblje kada je objekt građen i kako je građen, pa slijedi:

 • Objekti izgrađeni prije 15. vel­jače 1968. podli­ježu Zakonu o Općoj legal­izaciji i kao takvi sma­traju se zakoniti te da pos­je­duju Uporabnu dozvolu
 • Objekti izgrađeni na temelju građevinske dozv­ole ili dru­gog odgo­vara­jućeg akta kojim se dozvol­java građenje izdanog prije 19. lip­nja 1991., tre­ti­raju se kao da imaju Uporabnu dozvolu. Drugim riječima nji­hova dozvola gradnje ima sta­tus Uporabne dozvole
 • Za sve objekte izgrađene na temelju dozvola za građenje izdanih između 20. lip­nja 1991. i 01. listopada. 2007. nadležno upravno tijelo na zaht­jev investi­tora odnosno vlas­nika građevine izdaje Uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građev­ina izgrađena u skladu s građevin­skom dozvolom u pogledu van­jskih gabarita i namjene
 • za objekte izgrađene nakon donošenja novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji, koji se primjenjuje od 1. listopada 2007. godine, potrebna je Potvrda o dostavljenom završnom izvješću nadzornog inženjera o izvedbi građevine (< 400 m2) ili Uporabna dozvola (> 400 m2).
 • Za sve objekte koji se legal­iziraju prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11) , nakon dobivenog Rješenja o izve­de­nom stanju sma­trati će se da u dijelu u kojem su dovršeni imaju i taj kon­ačan akt legal­nosti: Uporabnu dozvolu.


UPIS OBJEKTA U KATASTAR

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu obveza je svakog vlasnika izgrađene nekretnine.

Objekt se upisuje na temelju izrađenog elaborata za evidentiranje zgrada ili drugih građevina.


ZA UPIS OBJEKTA POTREBNA JE:

 • kopija katastarskog plana
 • izvadak iz zemljišne knjige
 • posjedovni list
 • akt kao dokaz o legalnosti objekta, koji može biti:
  • Uporabna dozvola - za građevine za koje se izdaje lokacijska dozvola
  • Potvrda o dostavljenom završnom izvješću nadzornog inženjera o izvedbi građevine - za građevine za koje se izdaje rješenje o uvjetima građenja.
Nalazite se ovdje: Naslovnica Naše usluge Uporaba